பதவி:
Adaikalam Thevapalan
முகவரி:
JLM TV
Jesus Lives Missionary Church
Sportweg 3,
4534 Flumenthal
Switzerland
தொலைபேசி:
+41 32 621 47 05
அலைபேசி:
+41 79 523 07 28